+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers
zekerheid

Rechtbank Amsterdam bevestigt overcreditering

Inleiding

De rechtbank Amsterdam heeft in haar vonnis van 22 november 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:8472) bevestigd dat er in casu sprake was van overcreditering bij het aangaan van een hypothecaire geldlening. Op basis daarvan kwam vast te staan de bank haar zorgplicht had geschonden en diende de bank alle schade daaronder aan de cliënt te vergoeden. Ondergetekende trad daarbij als advocaat op voor de gedupeerde ondernemer.

Casus

Omstreeks 2008 had de cliënt een forse hypothecaire geldlening van de bank gekregen. Op dat moment was de cliënt in loondienst en was hij bezig met het opstarten van een onderneming. De cliënt participeerde voor 50% in deze onderneming.

Voorafgaand aan het verstrekken van de geldlening had de bank een inkomensberekening uitgevoerd, waarbij allerlei inkomens zonder enige toelichting of voorbehoud bij elkaar werden opgeteld.

Beoordeling rechtbank

De op de bank rustende zorgplicht brengt in ieder geval met zich mee dat de bank zorgvuldig had dienen te berekenen of de cliënt gedurende de looptijd van de geldlening zijn woonlasten zou kunnen voldoen.

Volgens de toepasselijke Gedragscode Hypothecaire Financieringen diende de bank bij de bepaling van de leencapaciteit rekening te houden met het huidige vaste en bestendige inkomen van de cliënt.

De bank had het inkomen uit de onderneming volledig meegewogen en dit betrof 70% van het totale inkomen. De onderneming was pas recentelijk opgericht en maakte pas sinds 1 jaar winst. De bank had nagelaten om te toetsen of dit inkomen uit de onderneming wel structureel en bestendig was.

De bank had derhalve haar onderzoeksplicht en haar zorgplicht jegens de cliënt geschonden en is derhalve aansprakelijk voor de schade als gevolg daarvan.

De bank voerde nog aan dat er sprake zou zijn van verjaring en/of schending van de klachttermijn. Dit werd door de rechtbank van tafel geveegd omdat de kennis aan de zijde van de cliënt dat er sprake was van een schending van de zorgplicht pas aan het licht kwam nadat de advocaat de cliënt daarop had gewezen.