+31-53 436 8124

Algemene voorwaarden

 1. Wagenaar Lawyer B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen en juridisch advies te verlenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en daarmee samenhangende opdrachten verstrekt door een opdrachtgever (cliënt) aan Wagenaar Lawyer B.V. en alle aanvullende en vervolgopdrachten in verband daarmee. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Alle opdrachten worden met uitdrukkelijke uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Wagenaar Lawyer B.V. is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eventuele eigen risico onder de toepasselijke polisvoorwaarden.
 5. Wagenaar Lawyer B.V. is bij de uitvoering van enige opdracht bevoegd om derden in te schakelen. Wagenaar Lawyer B.V. is in geen geval aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 7. De cliënt vrijwaart Wagenaar Lawyer B.V. en haar advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Wagenaar Lawyer B.V.
 8. Declaraties dienen binnen 14 dagen door de cliënt te worden voldaan, bij gebreke waarvan hij van rechtswege in verzuim is. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt.
 9. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Wagenaar Lawyer B.V. verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Wagenaar Lawyer B.V. zijn betrokken.
 10. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en Wagenaar Lawyer B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechterbank te Almelo zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de cliënt en Wagenaar Lawyer B.V. kennis te nemen.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Download