+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers
grafiek

Opzegging krediet

Bancaire zorgplicht – opzegging krediet

In het huidige economische klimaat zullen particulieren en bedrijven vaker geconfronteerd worden met (dreiging met) opzegging van het krediet door de bank. Derhalve is het van groot belang om bewust te zijn van de juridische voorwaarden die daarbij relevant zijn.

Contractuele voorwaarden

Op basis van de contractuele voorwaarden van de kredietdocumentatie en de relevante algemene voorwaarden van de bank, is de bank in principe al snel bevoegd om over te gaan tot opeising / opzeggen krediet. Of een dergelijke opeising/opzegging juridisch ook stand zal houden is echter mede afhankelijk van een aantal andere factoren, waaronder de zorgplicht van de bank. De zorgplicht van de bank wordt mede gegeven door de algemene bankvoorwaarden en is nader ontwikkeld in de jurisprudentie.

Algemene Bankvoorwaarden

Artikel 2 van de algemene bankvoorwaarden luidt als volgt: “De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.”

Jurisprudentie

De jurisprudentie van de Hoge Raad bevestigt dat op banken als professionele dienstverlener een bijzondere zorgplicht rust. Deze bijzondere zorgplicht volgt uit de redelijkheid en billijkheid, waarbij tevens in aanmerking worden genomen de maatschappelijke functie van banken en de deskundigheid. Deze bijzondere zorgplicht geldt ten opzichte van de cliënten van de bank onder de contractuele relatie en tevens ten opzichte van derden met wiens belangen zij rekening dient te houden op grond van hetgeen volgens omgeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Of de opzegging van het krediet daadwerkelijk het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, dient beoordeeld te worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval. Daarbij is de bijzondere zorgplicht relevant alsmede dient de opzegging te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Conclusie

Of opzegging van de kredietrelatie door de bank juridisch stand zal houden zal dus getoetst moeten worden aan een aantal voorwaarden. In ieder geval kan gesteld worden dat er niet onzorgvuldig en buiten proportioneel gehandeld mag worden door de bank. Indien u als particulier of als ondernemer geconfronteerd wordt met een bank die overgaat tot opzegging van het krediet, is het raadzaam om hierover juridisch advies in te winnen. In dat geval zal er snel gehandeld dienen te worden om de opzegging ongedaan te maken.