+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers
aandeel

Kredietdocumentatie

Kredietdocumentatie – Tips & tricks

In deze column zal ik een korte handleiding weergeven omtrent kredietdocumentatie. Met name voorafgaand aan het aangaan van een lening dienen een aantal aspecten daarvan goed in overweging te worden genomen. Deze aspecten spelen uiteraard in het geval een volledig nieuwe lening wordt gesloten, maar ook in geval van herfinanciering en uitbreiding van een bestaand kredietarrangement. Dergelijke aspecten zullen naast juridische relevantie, veelal ook vanuit commercieel oogpunt belangrijk zijn.

Soort Faciliteit

Een eerste onderscheid betreft de soort kredietfaciliteit. Voor een lening met vaste (lange) looptijd zullen immers andere voorwaarden gelden dan voor een krediet in rekening courant of een garantiefaciliteit (LC’s). Bedenk bijvoorbeeld ook in hoeverre naast euro nog andere valuta dienen te worden opgenomen.

Aflossing

Bij een lening met vaste looptijd zal vaak een aflossingsschema gelden. Dit dient uiteraard te worden afgestemd op de beschikbare en te verwachten liquiditeiten in de onderneming.

Rente

De keuze van de toepasselijke rente is meestal een belangrijk aspect van de lening. Een variabele (Euribor) rente kan zeker met de huidige omstandigheden op de kapitaalmarkten interessant zijn en biedt meer flexibiliteit t.a.v. vervroegde aflossing en herfinanciering. Als nadeel kan genoemd worden, de onzekerheid met betrekking tot de lange termijn. Voor een vaste rente geldt meestal wel een boete ingeval van vervroegde aflossing. Let op met het aangaan van renteswaps en de risico’s daarbij, zie ook mijn vorige column daaromtrent.

Zekerheden

De bank zal veelal zekerheden verlangen voor het te verstrekken krediet. Dit is altijd een belangrijk punt en kan de kredietnemer ook in privé treffen voor zover er bijvoorbeeld een borg in privé wordt verlangd door de bank. Op basis van de zorgplicht, dienen de zekerheden wel in een redelijke verhouding tot het kredietrisico te staan.

Verklaringen

In de kredietdocumentatie en/of toepasselijke algemene voorwaarden dient de kredietnemer soms uitgebreide verklaringen af te geven die soms gedurende de hele looptijd van het krediet blijven gelden. Deze dienen goed bekeken en uit onderhandeld te worden.

Opeisingsgronden

Hetzelfde is van toepassing op de gronden waarop de bank bevoegd is het krediet (vervroegd) op te eisen.

Conclusie

De kredietdocumentatie wordt veelal, naast een beperkte offerte met voorwaarden, grotendeels geregeld middels toepasselijke algemene voorwaarden. Het verdient aanbeveling alle voorwaarden zorgvuldig in overweging te nemen, gedegen advies daarover in te winnen en waar nodig de documentatie uit te onderhandelen, zodat men niet achteraf voor onplezierige en eventueel kostbare verrassingen komt te staan.