+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers
euro

Kredietdocumentatie

Mijn vorige drie columns gingen over de bancaire zorgplicht metbetrekking tot kredietverstrekking, zekerheden en vermogensbeheer. In deze column zal ik een korte handleiding weergeven in relatie tot kredietdocumentatie. Met name voorafgaand aan het aangaan van een lening dienen een aantal aspecten daarvan goed in overweging te worden genomen. Deze aspecten spelen uiteraard in het geval een volledig nieuwe lening wordt gesloten, maar ook in geval van herfinanciering en uitbreiding van een bestaand kredietarrangement. Dergelijke aspecten zullen naast juridische relevantie, veelal ook vanuit commercieel oogpunt belangrijk zijn.

Soort Faciliteit

Een eerste onderscheid betreft de soort kredietfaciliteit. Voor een lening met vaste (lange) looptijd zullen immers andere voorwaarden gelden dan voor een krediet in rekening courant of een garantiefaciliteit (LC’s). Bedenk bijvoorbeeld ook in hoeverre naast euro nog andere valuta dienen te worden opgenomen.

Doel

Meestal zal het doel van de lening financiering van algemene bedrijfsdoeleinden betreffen. Echter, indien het krediet zal worden aangewend met het oog op een acquisitie, dan zal dit ook vermeld dienen te worden.

Aflossing

Bij een lening met vaste looptijd zal een aflossingsschema gelden. Dit dient uiteraard te worden afgestemd op de beschikbare en te verwachten liquiditeiten in de onderneming. Ook kan worden gekozen voor een zogenaamde bullet lening, waarbij de gehele hoofdsom ineens wordt afgelost aan het eind van de looptijd.

Rente

De keuze van de toepasselijke rente is meestal een belangrijk aspect van de lening. Een variabele (Euribor) rente kan zeker met de huidige omstandigheden op de kapitaalmarkten interessant zijn en biedt meer flexibiliteit ten aanzien van vervroegde aflossing en herfinanciering. Als nadeel kan genoemd worden de onzekerheid met betrekking tot de lange termijn. Voor een vaste rente geldt meestal wel een boete ingeval van vervroegde aflossing. Deze zal over het algemeen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen en kan fors oplopen. Het verdient derhalve aanbeveling deze goed te bestuderen en waar nodig uit te onderhandelen.

Zekerheden

De bank zal, zeker in het huidige financiële klimaat, zekerheden verlangen voor het te verstrekken krediet. Dit is altijd een belangrijk punt en kan de kredietnemer ook in privé treffen voor zover er bijvoorbeeld een borg in privé wordt verlangd door de bank. Op basis van de zorgplicht dienen de zekerheden wel in een redelijke verhouding tot het kredietrisico te staan. Gedegen advies hieromtrent is van groot belang.

Verklaringen

In de kredietdocumentatie en/ of toepasselijke algemene voorwaarden dient de kredietnemer soms uitgebreide verklaringen af te geven die soms gedurende de hele looptijd van het krediet blijven gelden. Deze dienen goed bekeken en uitonderhandeld te worden, omdat deze veelal in algemene bewoordingen zijn opgenomen en dus niet per se ook toegespitst op uw concrete situatie zijn.

Opeisingsgronden

Hetzelfde is van toepassing op de gronden waarop de bank bevoegd is het krediet (vervroegd) op te eisen. Deze zijn uiteraard van groot belang, maar zijn vaak in algemene bewoordingen opgenomen in de toepasselijke algemene voorwaarden.

Conclusie

De kredietdocumentatie wordt veelal, naast een beperkte offerte met voorwaarden, grotendeels geregeld door middel van toepasselijke algemene voorwaarden. Hierin staan vaak ook cruciale aspecten die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen bank en kredietnemer. Het verdient aanbeveling alle voorwaarden zorgvuldig in overweging te nemen, gedegen advies daarover in te winnen en waar nodig de documentatie uit te onderhandelen, zodat men niet achteraf voor onplezierige en eventueel kostbare verrassingen komt te staan.