+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers

Bestuurdersaansprakelijkheid

Inleiding

Als ondernemer wenst u uw persoonlijke aansprakelijkheid over het algemeen zoveel mogelijk te beperken. Mede met het oog daarop, wordt de onderneming dan veelal in de vorm van een besloten vennootschap (BV) gedreven. Echter, onder omstandigheden kunt u als bestuurder (statutair directeur) van een BV toch aansprakelijk worden gesteld voor claims van derden op de BV. Hetzelfde geldt voor een feitelijk bestuurder/directeur.

Interne aansprakelijkheid

De interne aansprakelijkheid ziet met name op de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de BV. Hierop kan dus slechts een beroep worden gedaan door de vennootschap zelf, en speelt met name in faillissement. Alsdan zal de curator u als bestuurder van de BV aansprakelijk kunnen stellen. Artikel 2:9 BW bepaalt als volgt: “elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.” Op grond van de jurisprudentie blijkt wel dat er een hoge drempel is en dat er sprake dient te zijn van een ernstig verwijt. Bijvoorbeeld het handelen in strijd met een bepaling uit de statuten. Tevens geldt deze norm ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders jegens de aandeelhouders.

Externe aansprakelijkheid

De externe aansprakelijkheid ziet met name op de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de crediteuren van de BV. Mede gelet op de behoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW), geldt voor de externe aansprakelijkheid dat er sprake dient te zijn van een voldoende ernstig verwijt. Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende gevallen: (1) wanneer de bestuurder namens de BV een schuld aangaat, terwijl hij weet, of behoort te begrijpen, dat de BV deze niet kan dragen en geen verhaal biedt en (2) wanneer de bestuurder bewerkstelligt dat de BV een verplichting niet nakomt. Indien een bestuurder volledig buiten zijn taken en bevoegdheden als bestuurder treedt, dan gelden in principe de gewone regels omtrent onrechtmatige daad voor eventuele aansprakelijkheid. Met andere woorden, u kunt zicht niet altijd verschuilen achter de BV wanneer bepaalde handelingen namens de BV worden verricht.

Conclusie

In deze economisch moeilijke tijden, zullen crediteuren en curatoren over het algemeen agressiever optreden. Derhalve is het van belang om als bestuurder van een BV altijd goed de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid in overweging te nemen bij het aangaan van verplichtingen namens de BV. In geval van twijfel kan gedegen juridisch advies goed van pas komen.