+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers

Corona – Financieringen – Zorgplicht Bank

Het is inmiddels welbekend dat de Corona-pandemie heeft geleid tot financiële problemen bij een groot aantal bedrijven en zelfs hele sectoren. Naar verwachting zullen deze problemen verder toenemen wanneer de steunmaatregelen van de overheid en uitstelregelingen van de belastingdienst en de banken zullen wegvallen.

Jurisprudentie
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Coronacrisis juridisch kwalificeert als ‘onvoorziene omstandigheden’, op grond waarvan een bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk gewijzigd of ontbonden kan worden. In huurzaken is eerder geoordeeld dat de pijn tussen huurder en verhuurder (onder omstandigheden) 50/50 verdeeld wordt.

Financieringen – zorgplicht
Omdat verhuurders vaak extern door de bank zijn gefinancierd, zou deze lijn dan ook van toepassing moeten zijn in de relatie tussen de verhuurder en de bank. Dat geldt temeer nu de bank een maatschappelijke functie en een zorgplicht heeft. Immers, de verhuurder ziet zijn inkomsten aanzienlijk dalen, maar heeft aan de andere kant rente- en aflossingsverplichtingen naar de bank. Uiteraard zou dat ook kunnen of moeten gelden voor andere bedrijven die door de Coronacrisis in financiële problemen komen en niet meer (geheel) aan hun verplichtingen naar de bank kunnen voldoen. Daarbij kan dan gedacht worden aan (tijdelijke) verlaging en/of opschorting van de rente en aflossingen of een volledige herstructurering van de kredietovereenkomst. Per individueel geval zal dan een belangenafweging dienen plaats te vinden waarbij relevant zijn: (1) de maatschappelijke positie van partijen, (2) de financiële impact van de Coronacrisis op de ondernemer, (3) de financiële positie (reserves) van de ondernemer, (4) eventuele eerdere tegemoetkomingen van de bank en (5) de prognoses van de onderneming.

Bijzonder beheer
Naar verwachting zullen er de komende tijd ook meer ondernemers terecht komen bij de afdeling bijzonder beheer van de banken. Naast de aspecten inzake Coronacrisis zijn daarbij uiteraard de zorgplicht van belang alsmede de eigen gedragsregels van de banken. De ervaring uit het verleden leert dat de banken, met name in bijzonder beheer-situaties, de zorgplicht en de eigen gedragsregels niet altijd netjes naleven en dus niet altijd in het belang van hun eigen klant handelen.

Conclusie
De Coronacrisis heeft grote financiële impact op ondernemers. Indien een onderneming als gevolg van de Coronacrisis in financiële problemen komt dan is extern juridisch advies daarbij van groot belang, met name in relatie tot banken en financieringen. Er zijn namelijk verschillende juridische mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen.

Zie ook: Twentevisie nr. 02 mei 2021